Xét công nhận kết quả thi sát hạch

Thời gian thực hiện các bài sát hạch :

+Hạng B, D : 15 phút.

+Hạng C, E : 20 phút.

-Thang điểm : 100 điểm.

-Điểm đạt .Từ 80 trở lên.

Xét công nhận kết quả thi sát hạch

Xét công nhận kết quả thi sát hạch

Hai sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, bài sát hạch thực hành lái xe trong hình được in.

1. Thí sinh đạt kết quả lý thuyết, thực hạch lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển.

2. Thí sinh không được công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một Ban quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại

3. Thí sinh không đạt lý thuyết thì không được sát hach thực hành

4. Thí sinh đạt lý thuyết nhưng không đạt thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo.Nếu sát hach lại thực hành lai xe trong hình vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành

5. Thí sinh không đạt sát hạch trong hình thì không được sát hạch trên đường

6. Thí sinh đạt thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết. sát hạch lái xe trong hình một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo.Nếu sát hạch lại thực hành xe trên đường vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.